L'escola

L’escola consta de quatre plantes, dos patis i un espai d’hort. Les seves aules són espaioses i tenen molta llum natural. Disposa d’una aula d’informàtica, una aula de música, una aula d’educació emocional, una biblioteca, menjador, teatre, un laboratori, una aula-taller de plàstica i una aula d’anglès.
Els trets d’identitat de l’escola són: 

- Aconfessional i pluralista: Respecta les diferents cultures, maneres de pensar i és oberta a tothom. - Coeducadora i tolerant: Educa per a la convivència i respecte als altres, sense cap mena de discriminació per raó de gènere. 
- Educació integral: És una escola que educa sobre totes les capacitats personals i de respecte als altres, fomentant l’autoestima dels alumnes. Estimula el desenvolupament integral de l’alumne tenint en compte les característiques personals que fan únic/a cada persona. 
- Socialitzadora i dialogant: Educa sempre en el respecte entre companys i companyes afavorint el diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre els pares i mares, mestres, alumnes i altres professionals implicats en la comunitat escolar. 
- La llengua d’aprenentatge: Des de l’inici, la llengua catalana ha estat el vehicle usual per a l’ensenyament i la relació a l’escola. Pel que fa a la llengua anglesa, s’introdueix de forma oral des d’Educació Infantil i des de Cicle Inicial s’introdueix també la part escrita. 
- La línia metodològica: Admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats de sociabilitat, de relació i valors com a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics. Fomentar i exigir respecte envers els mestres i altres treballadors del centre. L’educació de la cultura de l’esforç i de la responsabilitat personal i col·lectiva. L’educació per fomentar l’autoestima i la confiança. El respecte, la tolerància i la convivència. Fomentar l’activitat i la iniciativa en la recerca dels coneixements. Treballar l’educació emocional. 
- Pluralisme i valors democràtics: Orientar i ajudar els alumnes en el difícil aprenentatge de la convivència i solidaritat, així com en l’adquisició d’una actitud crítica envers allò que ens envolta.